Kinh Nghiệm‎ > ‎

Điểm khác biệt giữa 2 hình thức vé giấy và vé điện tử

đăng 01:08 20 thg 8, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 01:11 20 thg 8, 2015 ]
I. Điểm khác biệt giữa hai hình thức VÉ GIẤY và VÉ ĐIỆN TỬ 
1. Hình thức vé giấy áp dụng trƣớc đây: 
Ý nghĩa: Vé giấy kiêm hóa đơn GTGT       
II - Hình thức vé điện tử sẽ áp dụng từ 21/8/2015 Khi áp dụng Vé điện tử hành khách sẽ đƣợc nhận các giấy tờ sau: 
- Đối với hành khách có nhu cầu lấy hóa đơn thì sẽ nhận đƣợc Thẻ lên tàu hỏa và hóa đơn điện tử 

- Đối với hành khách không lấy hóa đơn thì sẽ nhận đƣợc duy nhất Thẻ lên tàu hỏa. - Ý nghĩa: Thẻ lên tàu hỏa không phải là Hóa đơn GTGT. Để nhận hóa đơn điện tử KH truy cập vào https://hd.dsvn.vn để nhận hóa đơn.  

1-  Thẻ lên tàu hỏa: bao gồm các thông tin đầy đủ của hành khách về hành trình chuyến đi            
2-   Hóa đơn điện tử: là định dạng hóa đơn đƣợc lập, phát hành và lƣu chuyển thông qua phƣơng tiện điện tử.