Tạm dừng chạy tàu STC2/STC1 và tổ chức chạy tàu SNT6/SNT5

đăng 19:38, 28 thg 2, 2016 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 19:39, 28 thg 2, 2016 ]
Tạm dừng chạy tàu STC2 tuyến Sài Gòn - Tháp Chàm kể từ ngày 04/03/2016 và tàu STC1 tuyến Tháp Chàm - Sài Gòn kể từ ngày 05/03/2016.
Tổ chức chạy tàu SNT6 xuất phát Sài Gòn đến Nha Trang vào các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần kể từ ngày 04/03/2016 và tàu SNT5 xuất phát từ Nha Trang đến Sài Gòn các ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần kể từ ngày 05/03/2016.

Các ga đỗ tiễn khách tàu SNT6 và SNT5:
SNT6: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Cà Ná, Tháp Chàm, Nha Trang = 6 ga.
SNT5: Nha Trang, Tháp Chàm, Cà Ná, Sông Mao, Bình Thuận, Biên Hòa, Sài Gòn = 7 ga. Xem thêm: Chạy thêm tàu SNT5 và SNT6 tuyến Nha Trang Sài Gòn