Vé tàu Hà Nội Núi Thành

Vé tàu Hà Nội Núi Thành

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI NÚI THÀNH :
Mác tàu  TN1
Hà Nội 13:10
NÚI THÀNH 09:06
 Thời gian chạy 19g56p

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU NÚI THÀNH HÀ NỘI:

  Mác tàu tn2
 NÚI THÀNH 06:05
 Hà Nội 03:30
 Thời gian chạy 21g 25p

Comments