Vé tàu Hà Nôi Sài Gòn

Bảng giờ tàu Thống Nhất tuyến Hà Nội Sài Gòn

Bảng giờ tàu Thống Nhất tuyến SàiGòn Hà Nội

Bảng giờ tàu giá vé tàu Thống Nhất 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU THỐNG NHẤT

GIỜ KHỞI HÀNH

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE1

Từ Hà Nội lúc  19h30

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE2

Từ Sài Gòn lúc 19h30

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE3

Từ Hà Nội lúc  22h00

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE4

Từ Sài Gòn lúc 22h00

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE5

Từ Hà Nội lúc  9h00

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE6

Từ Sài Gòn lúc 9h00

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE7

Từ Hà Nội lúc  6h00

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE8

Từ Sài Gòn lúc 6h00

                   Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE9              Từ Hà Nội lúc   21h40
                   Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE13               Từ Hà Nội lúc  8h25

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE19

Từ Hà Nội lúc  20h10

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  SE20

Từ Đà Nẵng lúc 18h40

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  TN1

Từ Hà Nội lúc  13h10

Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  TN2

Từ Sài Gòn lúc 13h10

                  Bảng  giá vé  tàu  thống  nhất  TN17