Các ga tàu khách tăng cường dịp tết Bính Thân 2016

đăng 20:20, 18 thg 10, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:22, 18 thg 10, 2015 ]
CÁC GA TÀU KHÁCH TĂNG CƯỜNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN NĂM 2016 
ĐỖ TÁC NGHIỆP ĐÓN TRẢ HÀNH KHÁCH 
(Thực hiện theo Kế hoạch số 2426/ĐS-KH ngày 20/8/2015 của Tổng Công ty ĐSVN 
và Kế hoạch số 1369/KH-VTSG ngày 28/8/2015)
TÀU KHÁCH THỐNG NHẤT 
Thời điểm
Trước Tết
Các ga đỗ tác nghiệp đón trả hành khách 
TN3 ( Hà Nội - Sài Gòn)  Hà Nội;  Thanh Hóa;  Chợ Sy; Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Hới;  Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ;
Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang;  Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn = 17 ga 
TN5 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội;  Nam Định; Ninh Bình;  Thanh Hóa;  Vinh; Yên Trung; Đồng Hới;  Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ;
Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang;  Bình Thuận;  Sài Gòn  = 16 ga
TN7 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội; Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì;  Nha Trang; Bình Thuận;  Sài Gòn = 14 ga
SE9 ( Hà Nội - Nha Trang )  Hà Nội; ; Vinh; Hương Phố; Đồng Lê;Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Quảng Ngãi; Diêu Trì; 
Nha Trang  = 11 ga
SE17 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội;  Ninh Bình; Bỉm Sơn; Thanh Hóa; Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Hới; Huế; Đà Nẵng;
Quảng Ngãi; Diêu Trì;  Nha Trang; Tháp Chàm; Bình Thuận; Sài Gòn  = 16 ga
SE13 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội; Nam Định; Ninh Bình; Thanh Hóa; Vinh; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng;  Quảng Ngãi;
Diêu Trì; Nha Trang; Bình Thuận;  Sài Gòn  =  14 ga
SE15 ( Vinh - Sài Gòn )  Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Diêu Trì; Nha Trang; Bình Thuận;
Sài Gòn  =  11 ga
SE11 ( Vinh - Sài Gòn )   Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Lê;Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng;  Quảng Ngãi; Diêu Trì; 
Nha Trang;  Sài Gòn  = 12 ga
TN21 ( Thanh Hóa - Sài Gòn )  Thanh Hóa;  Chợ Si; Vinh; Đồng Hới; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì;  Nha Trang;
Sài Gòn  =  11 ga
SE29 ( Hà Nội - Sài Gòn)  Hà Nội; Phủ lý; Nam Định; Ninh Bình;  Thanh Hóa; Vinh;Đồng Hới;  Huế; Đà Nẵng;  Quảng Ngãi; Diêu Trì;  Nha Trang;  Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn  =  15 ga
TN4 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Long Khánh; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi;  Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới; Vinh;Thanh Hóa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  = 18 ga 
TN6 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;    Đồng Lê; Vinh;Thanh Hóa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  = 19 ga
TN8 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Nha Trang; Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế;  Đồng Hới; Vinh;Thanh Hóa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  = 17 ga
SE10 ( Nha Trang - Hà Nội )   Nha Trang; Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế; Đồng Hới;
 Hương Phố; Yên Trung; Vinh;Thanh Hóa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  =  16 ga
SE18 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang; Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Huế; Đồng Hới; Vinh;Thanh Hòa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  =  17 ga
SE14 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Nha Trang; Diêu Trì; Quảng Ngãi;  Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;
 Vinh;Thanh Hòa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  =  16 ga
SE16 ( Sài Gòn - Vinh)  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận;  Nha Trang; Diêu Trì;  Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;
Đồng Lê; Hương Phố; Yên Trung; Vinh  =  13 ga  
SE12 ( Sài Gòn - Vinh)   Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang; Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi;  Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới; Đồng Lê; Hương Phố; Yên Trung; Vinh  =  16 ga 
TN22 ( Sài Gòn - Thanh Hóa)  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới; Vinh; Minh Khôi; Chợ Sy; Thanh Hóa  =  16 ga  
SE30 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Nha Trang; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;
Vinh;Thanh Hòa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  = 16 ga
Thời điểm
Sau Tết 
Các ga đỗ tác nghiệp đón trả hành khách 
TN3 ( Hà Nội - Sài Gòn)  Hà Nội; Phủ lý; Nam Định; Ninh Bình; Thanh Hóa;  Vinh;  Đồng Hới; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang; Tháp Chàm; Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn = 18 ga 
TN5 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội; Phủ lý; Nam Định; Thanh Hóa;  Vinh; Đồng Hới; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang; Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn =  16 ga
TN7 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội;  Nam Định; Vinh; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang;  Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn = 15 ga
SE9 ( Đồng Hới - Sài Gòn ) Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì;  Nha Trang;  Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn  =  11 ga
SE17 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội; Phủ lý; Nam Định;  Bỉm Sơn; Thanh Hóa; Vinh; Đồng Hới;  Huế; Đà Nẵng;  Quảng Ngãi; Diêu Trì; Nha Trang; Tháp Chàm; Bình Thuận; Sài Gòn  =  15 ga
SE13 ( Hà Nội - Sài Gòn) Hà Nội; Phủ lý; Nam Định; Ninh Bình; Thanh Hóa;  Vinh;  Đồng Lê;Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Nha Trang;  Bình Thuận;  Sài Gòn  = 16 ga 
SE15 ( Vinh - Sài Gòn )   Vinh; Yên Trung; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang; Tháp Chàm; Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn =  14 ga
SE11 ( Vinh - Sài Gòn )   Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Lê;Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng;  Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang;  Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn = 15 ga
TN21 ( Thanh Hóa - Sài Gòn )   Thanh Hóa; Chợ Sy; Vinh; Yên Trung; Hương Phố; Đồng Lê;Đồng Hới; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì;  Nha Trang; Tháp Chàm; Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn = 17 ga
SE29 ( Hà Nội - Sài Gòn)  Hà Nội; Phủ lý; Nam Định; Ninh Bình; Bỉm Sơn; Thanh Hóa; Minh Khôi; Chợ Sy; Vinh; Yên Trung; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang;  Bình Thuận; Biên Hòa; Sài Gòn = 22 ga
TN4 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;   
Đồng Lê; Hương Phố; Yên Trung; Vinh;Thanh Hóa; Ninh Bình; Nam Định;  Hà Nội  =   20 ga
TN6 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn;  Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;   
Đồng Lê; Hương Phố; Yên Trung; Vinh;Thanh Hóa;  Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  = 19 ga
TN8 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Bình Thuận;  Nha Trang;  Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Huế; Đồng Hới;   
 Vinh;Thanh Hóa;  Hà Nội  = 12 ga
SE10 ( Sài gòn - Đồng Hới )  Sài Gòn; Bình Thuận;  Nha Trang;  Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; Đà Nẵng; Huế; Đồng Hới  = 10 ga
SE18 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn;  Bình Thuận;  Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi;  Đà Nẵng; Huế;  Đồng Hới;   
Vinh; Hà Nội  = 10 ga
SE14 ( Sài Gòn - Hà Nội )  Sài Gòn; Bình Thuận;  Nha Trang;  Tuy Hòa; Diêu Trì; Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;   
Vinh;Thanh Hóa; Ninh Bình; Nam Định; Phủ Lý; Hà Nội  = 16 ga
SE16 ( Sài Gòn - Vinh)  Sài Gòn;  Bình Thuận; Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;   
Đồng Lê; Hương Phố; Yên Trung; Vinh =  13 ga
SE12 ( Sài Gòn - Vinh)   Sài Gòn; Bình Thuận;  Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Huế; Đồng Hới;   
Đồng Lê; Hương Phố; Yên Trung; Vinh  =   12 ga
TN22 ( Sài Gòn - Thanh Hóa)  Sài Gòn; Bình Thuận;  Nha Trang;  Diêu Trì; Quảng Ngãi; Tam Kỳ; ĐàNẵng; Huế; Đông Hà; Đồng Hới;
 Vinh; Chợ Si; Thanh Hóa  =  16 ga  
SE5/SE6 ( Hà Nội - Sài Gòn )  Hà Nội; Phủ lý; Nam Định; Ninh Bình;  Thanh Hóa; Minh Khôi; Chợ Sy; Vinh; Yên Trung; Đồng Hới; Đông Hà; Huế; Đà Nẵng; Tam Kỳ; Quảng Ngãi; Diêu Trì; Tuy Hòa; Nha Trang; ; Bình Thuận; Biên Hòa;
 Sài Gòn = 21 ga 
TÀU KHÁCH KHU ĐOẠN
SE22/21 (Sài Gòn - Huế ) Sài Gòn; Biên Hòa; Long Khánh; Bình Thuận; Ma Lâm; Sông Mao; Tháp Chàm; NhaTrang; Ninh Hòa; Giã; Tuy Hòa; La Hai; Diêu Trì; Đức Phổ; Bồng Sơn; Quảng Ngãi; Núi Thành; Tam Kỳ; Phú Cang; Trà Kiệu; Đà Nẵng; Lăng Cô; Huế = 23 ga 
SE26/SE25 (Sài Gòn - Quy Nhơn)  - SE26: Sài Gòn; Biên Hòa; Long Khánh; Bình Thuận;  Tháp Chàm; Nha Trang;
Ninh Hòa;Tuy Hòa;  Diêu Trì ; Quy Nhơn = 10 ga
 - SE25: Quy Nhơn; Diêu Trì; Tuy Hòa; Ninh Hòa; Nha Trang; Tháp Chàm; Bình Thuận; Biên Hòa;  Sài Gòn =  09 ga
SNT1/SNT2 ( Sài gòn - Nha Trang) Sài Gòn; Biên Hòa; Bình Thuận; Tháp Chàm; Nha Trang